Hayñiyuk Llaktayukkuna

24 niki: Willayta allichina hayñi

Derecho a la réplica

Tukuy runakuna, tantarishka runakunapash willanakuy ñankunawan pantaymanta, yankamanta hayñikunata llakichiy tukushka kashpaka, utkashpa huchachishka kuskapillatak, mana ima kullkipak, chay sayllapillatak, chay pankapillatak, chay allichichun mañana hayñitami charin. Allichichun malashka pachamanta willachik ukukunaka mana 72 sayllata yallishpami chay mañaykunataka paktachina kan. Wakinpi kay willachik uku mana kay mañaykunata rurakpika Willaypak, Willanakuypakpash Hatunhamutachikka llakichishka runapak huchachita rikushpa wanay llankaykamaytami churay ushan.

31 niki: Ñuakanchik willaykunata kamana hayñi

31 seguridad

Tukuy runakunapak hayñikunata mana llakichishka kana kanchu, shinallatak willaykunata pakalla charina hayñikunatami charin. Na yachakta shukpak willaychiykunata wakaychik antakunapi mana wakaychishka kanachu. Kamachiy ukupi kashpa, pakalla taripaykunata rurankapak kashpallami wakaychiy ruraykunata ushan, kaytaka shuk kishpichik arinishkawan shinallatak makachiypi mañashkakunata katishpa. Kay hayñikunata llakichishka kakpika kamachiypi mañashkata katishpami wanachiy tukunka.

32 niki: Wawakunapak, kuytsawamprakunapak hayñikuna

ProtecciónWawakuna, kuytsawamprakunapash paykunapak yuyaykunata, yashkakunata shinallatak ruraykunatapash rikuchina paykunapak mamashimipi, kawsapipash rimana hayñikunami charin, chaykunamanta ama chikanyachishka, rikuchishka kachun.

Willachik ukukunapi surkushka willaykunaka wawakunapak, kuytsawamprakunapakpash hayñikunatami kamanka, ashtawanka makay tukushka kakpi, rimaywan llakichishka kakpi, ayllu makanakuypi, millayyumayta charishka kakpipash ama kutin llakichichishpa. Willachik ukukuna mana shina paktachikpika Wawakunapak, Kuytsawamprakunapakpash Kamachiypi nishkata katishpami Willaypak, Willanakuypakpash Hatunhamutachikka pichkamanta chunkakaman llankaypak tantachishka kullkitami wanayta churanka.

33 niki: Willachik ukukunata wiñachiypak hayñi

33 medios

Tukuy runakuna, pakta pakta ushaywan kakkuna, willachik ukuta wiñachina ushayta charin, hatun kullkiyukkuna, rurakamaykuna, kaykunapak pushakkuna, kaykunaman wankurishkakunaka asha harkawan. Kay hayñita mana paktachikpika kamachiypi mañashkat katishpami wanay tukunka.

34 niki: Ankasirmaman chayana hayñi

Democracia

Tukuy runakuna, shuklla kashpa tantarishka kashpapash pakta paktalla ankasirmaman chayana hayñita charin; uyachik antapak shinallatak rikuchik antapak paskashka imashina kamachiypi mañashkata katishpa.

35 niki: Willaypak, willanakuypapash hillayman tukuylla chayana hayñi.

TecnologíaTukuy runakunami willaypak, willanakuypapash hillayman chayana ushayta charin shinallatak yachakuna, mawkanapash haymitami charin. Sinchiyariypak shinallatak wiñariypakpash.

36 niki: Kawsaypura, tawkasamipash willanakuy hayñi:

Interculturalidad

Llaktakuna shinallatak tawkasami runakunapash, yanarunakuna, yunkarunakunapash kawsaykunata, yachaykunata, yuyaykunatapash paykunapak shimipi rurana shinallatak riksichina hayñita charin. Tukuy willachik ukukunami tawkasami runakunapak, yanarunakunapak, yunkarunakunapakpash yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunatapash wayraman surkuna, punchapika paykunapak tukuy ruraymantaka 5% patsakrimi kana, munashpaka kay patsakritaka mirachinallami. Willaypak, Willanakuypakpash Wiñariypak Patachiypak Tantanakuyka kay mañaykunata paktachichun ñankunata churankami. Kayta mana paktachishka kakpika Willaypak, Willanakuypakpash Hatunhamutachikka kimsa killata SRI ukumanman chanita rikuchishkamanta 10% patsakritami payllachun churanka.

37 niki: Tisiku runakunapak chayana hayñi

InclusiónTisiku runakuna willanakuyman chayana hayñita ñawpaman katichin. Chaypakka tukuylla willachik ukukunaka asha asha mirachishpa kaykunatami ruranka: ukukillkawan shimi tikrachiyta, makirimayta shinallatak braile llikatapash. Tisiku runakuna willaypak, willanakuypakpash hillaykunaman sumaklla chayachunka Mamallaktami kamachiykunata churanka.

38 niki: Llaktayuk Ayninakuy

PacrticipaciónLlantayukkunaka paykunapak munaywan tantarishpa tukuylla rimanakuypi, wañinchiypi, tantanakuypi, llakta pushaypi, tapuypak tantaripi, rikunakuypipash ayninakuy ushankuna, willachik ukukunapi willanakuypak hayñikunata paktachishka kachun.


Facebook